Language / Překladač

Bohoslužby

Pravidelné bohoslužby:
Bohoslužby se konají pravidelně v neděli a velké svátky, jinak podle vyhlášení duchovního správce.

Obvyklé začátky bohoslužeb:

  • Neděle – sv. liturgia 9:00 hod.

    o 1-krát měsíčne se koná sv. liturgie v kapli sv. Jozefa v Kyjově v 10:00 hod podle aktuálního měsíčniho rozpisu.

  • Velké svátky v pracovné dny – sv. Liturgia 9:00 hod.

  • Večerní bohoslužby, akafisty se slouží podle měsíčniho rozpisu v čase

    o Březen – Říjen (jar, leto) 18:00
    o Listopad – Únor (podzim, zima) 16:00 

  • Liturgie za pozůstalých, parastas, křty, svadby, pohřby je potřebné domluvit telefonicky na +421910510084


Bohoslužby na měsíc květen

1.5.

Neděle

2. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o apoštolu Tomáši;

tzv. „Popaschální“ (Antipascha)

Skut 5,12–20; Jan 20,19–31

Sv. liturgie 9:00

15.5.

Neděle

4. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o mrtvicí raněném

Spr. Tabitha (čili Dorkas; 1. stol.)

hlas 3. — Skut 9,32–42; Jan 5,1–15

Sv. liturgie 9:00

22.5.

Neděle

5. NEDĚLE PASCHÁLNÍ;

o Samaritánce, o vodě živé a o pravém 

uctívání Boha

hlas 4. — Skut 11,19–26; 29–30; Jan 4,5–4229.5.

Neděle

6. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o slepém

hlas 5. — Skut 16,16–34; Jan 9,1–38 

 Bohoslužby na měsíc duben

2.4.

Sobota

4. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)

Žid 6,9–12; Mar 7,31–37 1.Kor 15,47–57; Jan 5,24–30 (zádušní)

Sv. liturgie 9:00

3.4.

Neděle

4. neděle Velk. půstu – CT. JANA SINAJSKÉHO 

– KLIMAKA (Žebříkovce)

hlas 8. — Žid 6,13–20; Mar 9,17–31
Efez 5,9–19; Mat 4,25– 5,12

Sv. liturgie 9:00

7.4.

Čtvrtek

ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Sv. Prokop Sázavský (zesnutí – 1053).

Svt. Tichon Vyznavač, patriarcha moskevský

 (zesnutí – 1920); ct. Justýn Čelijský (Popovič; zesnutí – 1979)

Sv. liturgie 9:00

10.4.

Neděle

5. neděle Velkého půstu – CT. MARIE EGYPTSKÉ

hlas 1. — Žid 9,11–14; Mar 10,32pol.–45

Galat 3,23–29; Luk 7,36–50

Sv. liturgie 9:00

17.4.

Neděle

6. neděle – Květná – VJEZD PÁNA DO JERUSALEMA

(Svěcení ratolestí; požívá se ryba)

Filip 4,4–9; Jan 12,1–18

Sv. liturgie 9:00

19.4.

Uterý

Velké úterý; o deseti pannách

Chrámový svátek Svt. Metoděj, apoštolům rovný, 

učitel Slovanů, archiepiskop moravský (zesnutí – 885

Na večerní: Ex (2.Mojž) 2,5–10; Job 1,13–22

Na liturg. před. posv. Darů: Mat 24,36– 26,2

Sv. liturgie

předem 

posvěcených 

Darů 9:00

21.4.

Čtvrtek

Velký čtvrtek – poslední večeře Páně

Večerní liturgie sv. Basila

(Večer povoleno víno a olej)

Sv. liturgie 9:00


Strasti Christove

17:00

22.4.

Pátek

Velký pátek – UKŘIŽOVÁNÍ KRISTOVO

přísný půst
Pohřbení přečistého Těla Kristova (vynášení pláštěnice): 

Vynášení pláštěnice
17:00

24.4.

Neděle

SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO
Svatá a velká neděle Paschy

Воскресение Христово! ПАСХА

Skut 1,1–8; Jan 1,1–17

Slávnostní sv.

liturgie 9.00

Святая

 литургиа 9.00

25.4.

Pondělí

Světlé pondělí

Skut 1,12–17; 21–26; Jan 1,18–28


Sv. liturgie 9.00

  

Bohoslužby na měsíc leden 

KRISTUS SE RODÍ! OSLAVUJTE HO!

CHRISTOS RAŽDAJETSJA!  SLAVITE JEHO!
ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ! СЛАВИТЕ ЙЕГО!

 2. 1.

Neděle

29. NEDĚLE PO 50nici: Neděle svatých otců
Památka starozákonních svatých z rodopisu Ježíše Krista

hlas 4. — Žid 11,9–10; 17–23; 32–40; Mat 1,1–25

Sv. liturgie 9:00

6. 1.

Čtvrtek

Předvečer Narození Kristova

Veliké povečerie 19:00

7. 1.

Pátek

NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA.

Třídenní svátek (povoleno jíst vše; tak i 10 dnů po tomto dni)  Liturgie sv. Jana Zlatoústého, Gal 4,4–7; Mat 2,1–12

Sv. liturgie 9:00

8. 1.

Sobota

Druhý den svátku Narození Kristova. Sbor přesvaté Bohorodice:
spr. Josef Snoubenec, svatý král a prorok David, sv. ap. Jakub – bratr Páně.
Žid 5,11– 6,8; Luk 21,5–7; 10–11; 20–24

Sv. liturgie 9:00

10. 1.

Neděle

30. NEDĚLE PO 50nici; neděle po Narození
Svaté Boží rodiny: spr. Josefa Snoubence, Davida, krále a Jakuba, bratra Páně.

hlas 5. Gal 1,11–19; Mat 2,13–2.

Sv. liturgie  9:00

14.1.

Pátek

Obřezání Páně. Svt. Vasil Veliký, archiep. Caesaree Kappadocijské (+ 379)
Velký svátek  Na liturgii sv. Vasila:
Kol 2,8–12; Luk 2,20–21; 40–52 (Obřezání) Žid 7,26 – 8,2; Luk 6,17–23 (světiteli)

Sv. liturgie 9:00

16.1.

Neděle

32. NEDĚLE PO 50nici; neděle před Bohozjevení

hlas 5. – 2. Tim 4, 5-8; Mar 1, 1-8

 

Sv. liturgie bude v kapli sv. Jozefa v Kyjově v 10:00

18.1.

Uterý

Předvečer Křtu Páně; přísný půst
Velké svěcení vody po večerní bohoslužbě

Veliké povečerie 18:00

19.1.

Středa

ZJEVENÍ PÁNĚ, Křest Pána našeho Ježíše Krista  (Bohozjevení čili Theofanie)

Velký svátek (povoleno jíst vše), 31. NEDĚLE PO 50nici
Na liturgii sv. Vasila Velkého:
Tit 2,11–14; 3,4–7; Mat 3,13–17
Po sv. liturgii Velké svěcení vody

Liturgie 9:00

Po sv. liturgii velké svěcení vody

23. 1.

Neděle

33. NEDĚLE PO 50nici; neděle po Bohozjevení

hlas 7. — Efez 4,7–13 (od pol.); Mat 4,12–17 (neděli po Zjevení)

2. Kor 6,1-10; Mat 25,14-30

Svt. Řehoř Nysský (+395) Svt. Theofan Zátvornik Vyšenský (1894)

Sv. liturgie 9:00

30. 1.

Neděle

34. NEDĚLE PO 50nici; o víře ženy kananejské

hlas 7. – 2. Kor 6, 16-7,1; Mat 15, 21-28

Ct. Antonij Veliký (Antonin) (+356)

Sv. liturgie 9:00

 

Bohoslužby  na měsíc prosinec


4.12

Sobota

UVEDENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE DO CHRÁMU

Naše přesvatá Vládkyně a vždycky Panna Marie vstupuje do jerusalemského

 chrámu

Velký svátek (je-li půst, povolena ryba)

Žid 9,1–7; Luk 10,38–42; 11,27–28

Sv. liturgie 9:00

5.12.

Neděle

24. NEDĚLE PO 50nici; o tom, kdo hromadí pozemské 

poklady a není bohat v Bohu

hlas 7. — Efez 5,5 a 8 –19; Luk 12,16–21 (z 26. ned.)

Sv. liturgie 9:00
26.12.

Neděle

27. NEDĚLE PO 50nici; o hostině a hostech

Neděle praotců Božího národa – 

všech starozákonních svatých žijících před Zákonem i po udělení Zákona 

– od Adama po Josefa Snoubence; i proroků až po Zachariáše a Jana Křtitele. 

Adama a Evy i Ábele a Sétha, Enocha, Joba, Noé, Melchisedeka; patriarchů 

Abrahama a Sáry, Izáka a Rebekky, Jákoba a Ráchel i Josefa Sličného, 

Judy a Lévi a ostatních z dvanácti synů Israele; Mojžíše i Árona, Jozue, Debory,

 Gedeona,  Samsona, Ruth, Jesse, Davida, Šalomouna; proroků Samuele, 

Eliáše, Isaiáše, Ezechiele, Daniele a mnoha dalších.

hlas 2. — Kol 3,4–11; Luk 14,16–24 (z 28. ned.)


Sv. liturgie 9:00

 


 

Bohoslužby na měsíc listopad

6.11

Sobota

Dimitrijevská zádušní sobota

2.Kor 5,1–10; Luk 7,2–10

1. Soluň 4,13–17; Jan 5,24–30 (zádušní)


Sv. liturgie 9:00

7.11.

Neděle

20. NEDĚLE PO 50nici; o boháči a chudém Lazaru

hlas 3. — Gal 6,11–18; Luk 16,19–31 (z 22. ned.)

Sv. liturgie v

Kyjově v kapli

sv. Jozefa

10:00

14.11.

Neděle

21. NEDĚLE PO 50nici; o vyhnání legie duchů zlých

hlas 4. — Efez 2,4–10; Luk 8,26–39  (z 23. ned.)

Sv. liturgie 9:00

16.11

Uterý

Panychida za otce zesnulého otce

archimandrity Savvy (Jozefa) Nerudy,

na hřbitově ve Strážnici.

Panychida

na hřbitově 

ve Strážnici

10:00

21.11.

Neděle

22. NEDĚLE PO 50nici; vzkříšení dcery Jairovy

hlas 5. — Efez 2,14–22; Luk 8,41–56 (z 24. ned.)

Sbor archanděla Michaela a dalších

nebeských mocností beztělesných.

Žid 2,2–10; Luk 10,16–21

Sv. liturgie 9:00

28.11.

Neděle

23. NEDĚLE PO 50nici; o milosrdném Samaritánu

hlas 6. — Efez 4,1–6; Luk 10,25–37 (z 25. ned.)
Začátek „Filipovského půstu“ k Narození Kristovu

Sv. liturgie 9:00

 

Bohoslužby na měsíc říjen


3.10

Neděle

15. NEDĚLE PO 50nici; o největších přikázáních

Neděle po Povýšení

hlas 6. — Gal 2,16–20; Mar 8,34– 9,1 (neděli po Povýšení)

2.Kor 4,6–15; Mat 22,35–46

Sv. liturgie 9:00

10.10.

Neděle

16. NEDĚLE PO 50nici; zázračný rybolov na hlubině

hlas 7. — 2.Kor 9,6–11; Luk 5,1–11 (z 18. ned.)

Sv. liturgie 9:00

14.10.

Čtvrtek

Záštita přesvaté Bohorodice (Pokrov)

 Svátek 

(Žid 9,1–7; Luk 10,38–42; 11,27–28

Sv. liturgie 9:00

17.10.

Neděle

17. NEDĚLE PO 50nici; o lásce k nepřátelům

hlas 8. — 2.Kor 11,31 – 12,9; Luk 6,31–36 (z 19. ned.)

Sv. liturgie 9:00

24.10.

Neděle

18. NED. PO 50nici; o vzkříšení mládence.  

Památka sv. Otců 7. všeobecného sněmu (r. 787)

hlas 1. — Gal 1,11–19; Luk 7,11–16 (řadové z 20. ned.)

Žid 13,7–16; Jan 17,1–13 (svatým Otcům)

2.Kor 1,21– 2,4; Mat 22,1–14

Sv. liturgie 9:00

31.10

Neděle

19. NEDĚLE PO 50nici; o rozsévači a rozličné půdě

hlas 2. — Gal 2,16–20; Luk 8,5–15  (z 21. ned.)

Sv. liturgie 9:00


 

Přehled bohoslužeb v září11.9

Sobota

Stětí hlavy Proroka, Předchůdce a Křtitele Páně, Jana 

Mč. Anastasij Bulhar (+ 1794). Památka všech 

pravoslavných vojáků padlých v poli

Svátek; den postní (bez ryby)

Skut 13,25–32; Mar 6,14–30

Sv. liturgie 9:00

12.9.

Neděle

12. NEDĚLE PO 50nici; o zlé moci bohatství

hlas 3. — 1.Kor 15,1–11; Mat 19,16–26

Sv. liturgie 9:00

19.9.

Neděle

13. NEDĚLE PO 50nici; o zhoubě nepoctivých vinařů

hlas 4. — 1.Kor 16,13–24; Mat 21,33–42

Sv. liturgie 9:00

21.9.

Uterý

NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Velký svátek Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28

Sv. liturgie 9:00

26.9.

Neděle

14. NEDĚLE PO 50nici; o Králově hostině a svatebním šatu

Neděle před Povýšením

hlas 5. — Gal 6,11–18; Jan 3,13–17 (neděli před Povýšením)

2.Kor 1,21– 2,4; Mat 22,1–14

Sv. liturgie v 

Kyjově v kapli

sv. Jozefa 

10:00

27.9

Pondělí

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ

Velký svátek a půst (povoleno víno a olej, ale bez ryby)

1.Kor 1,18–24; Jan 19,6–11; 13–20; 25–28; 30–35

Sv. liturgie 9:00

 

 

 

 

Přehled bohoslužeb v srpnu

 

8.8.

Neděle

7. NEDĚLE PO 50nici; uzdravení dvou slepých a němého posedlého

hlas 6. — Řím 15,1–7; Mat 9,27–35

Sv. liturgie 9:00

15.8.

Neděle

8. NEDĚLE PO 50nici; nasycení pěti tisíců

hlas 7. — 1.Kor 1,10–18; Mat 14,14–22

Sv. liturgie 9:00

19.8.

Neděle

Velký svátek (povolena ryba)
2.Petr 1,10–19; Mat 17,1–9
Svěcení ovoce

PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

Sv. liturgie 9:00

22.8.

Neděle

9. NEDĚLE PO 50nici; Kristus kráčí po moři

hlas 8. — 1.Kor 3,9–17; Mat 14,22–34

Sv. liturgie v Kyjově v kapli sv. Jozefa 10:00

28.8

Sobota

Velký svátek (je-li půst, povolena ryba)
Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28

ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Sv. liturgie 9:00

29.8

Neděle

10. NEDĚLE PO 50nici; síla víry, modlitby a postu

hlas 1. — 1.Kor 4,9–16; Mat 17,14–23

Sv. liturgie 9:00                                  

 

Přehled bohoslužeb v červenci


 

4.7.

Neděle

2. NEDĚLE PO 50nici; VŠECH SVATÝCH ZEMÍ NAŠICH
a všech ctihodných a bohonosných Otců Svaté Hory Athonské

hlas 1. — Řím 2,10–16; Mat 4,18–23
Žid 11,33– 12,2; Mat 4,25– 5,12 (světcům)

Sv. liturgie 9:00

11.7.

Neděle

3. NEDĚLE PO 50nici; nemějte starost o pozemské věci

hlas 2. — Řím 5,1–10; Mat 6,22–33

Sv. liturgie 9:00

25.7.

Neděle

5. NEDĚLE PO 50nici; o vymítnutí běsů z dvou posedlých

hlas 4. — Řím 10,1–10; Mat 8,18–22; 28– 9,1

Sv. liturgie 9:00

 

Přehled bohoslužeb v červnu

 

6.6.

Neděle

6. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o slepém

hlas 5. — Skut 16,16–34; Jan 9,1–38

Sv. liturgie 9:00

10.6.

Čtvrtek

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Skut 1,1–12; Luk 24,36–53

Sv. liturgie 9:00

13.6.

Neděle

7. NEDĚLE (PO PASŠE);
svatých 318 bohonosných Otců 1. všeobecného sněmu (r. 325 v Nicei)

hlas 6. — Skut 20,16–18; 28–36; Jan 17,1–13

Sv. liturgie 9:00

20.6.

Neděle

PADESÁTNICE – SVATÁ TROJICE
Seslání Svatého Ducha na apoštoly

Skut 2,1–11; Jan 7,37–52; 8,12

Sv. liturgie 9:00

27.6.

Neděle

1. NEDĚLE PO 50nici – VŠECH SVATÝCH

hlas 8. — Žid 11,33– 12,2; Mat 10,32–38; 19,27–30

Sv. liturgie 9:00

 

Přehled bohoslužby v květnu


2.5.

Neděle

SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO
Svatá a velká neděle Paschy

Skut 1,1–8; Jan 1,1–1

 

Slávnostní sv. liturgie 9:00

3.5.

Pondělí

Světlé pondělí

Skut 1,12–17; 21–26; Jan 1,18–28

Sv. liturgie 9:00

9.5.

Neděle

2. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o apoštolu Tomáši; tzv. „Popaschální“ (Antipascha)

Skut 5,12–20; Jan 20,19–31

Sv. liturgie 9:00

16.5.

Neděle

3. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; sv. žen myronosic: Marie Magdaleny, Marie Jákobovy, Marie Kleopovy, Salomie – matky synů Zebedeových, Jany – ženy domovníka krále Heroda, Marty a Marie – sester spr. Lazara, Zuzany a tajných učedníků Pána (spr. Josefa z Arimatie a Nikodéma)

hlas 2. — Skut 6,1–7; Mar 15,43– 16,8

Sv. liturgie 9:00

23.5.

Neděle

4. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o mrtvicí raněném
Spr. Tabitha (čili Dorkas; 1. stol.)

hlas 3. — Skut 9,32–42; Jan 5,1–15

Sv. liturgie 9:00

30.5.

Neděle

5. NEDĚLE PASCHÁLNÍ;
o Samaritánce, o vodě živé a o pravém uctívání Boha

hlas 4. — Skut 11,19–26; 29–30; Jan 4,5–42

Sv. liturgie v Kyjově v kapli sv. Jozefa 10:00

 

 

Přehled bohoslužeb v dubnu 2021

 

2. 4.

Pátek

3. týden Velkého půstu

Gen 8,4–21; Přísl 10,31– 11,22

Mč. Fotýna (Světlana) Samaritánka a její synové.

Sv. liturgie předem posvěcených darů 9:00

3. 4.

Sobota

3. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)

Žid 10,32–38; Mar 2,14–17
1.Sol 4,13–17; Jan 5,24–30 (zádušní)

Sv. liturgie 9:00

4. 4.

Neděle

3. neděle Velkého půstu – UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE

hlas 2. — Žid 4,14– 5,6; Mar 8,34– 9,1

Sv. liturgie 9:00

7. 4.

Streda

ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Velký svátek (není-li Velký týden – povolena ryba po liturgii)
Na večerní liturgii sv. Jana Zlatoústého:
paremije dne a svátku:
Exod 3,1–8; Přísl 8,22–30; pak:
Žid 2,11–18; Luk 1,24–38
Sv. Prokop Sázavský (zesnutí – 1053).
Svt. Tichon Vyznavač, patriarcha moskevský (zesnutí – 1920); ct. Justýn Čelijský (Popovič; zesnutí – 1979)

Sv. liturgie 9:00

11. 4.

Neděle

4. neděle Velk. půstu – CT. JANA SINAJSKÉHO – KLIMAKA (Žebříkovce)

hlas 3. — Žid 6,13–20; Mar 9,17–31
Efez 5,9–19; Mat 4,25– 5,12

Sv. liturgie 9.00

17. 4

Sobota

5. sobota velkopostní – akathistu; CHVÁLY PŘESV. BOHORODICI

Žid 9,24–28; Mar 8,27–31
Žid 9,1–7; Luk 10,38–42; 11,27–28 (Bohorodici)

Sv. liturgie 8:30

Po sv. liturgii se bude konat svatá tajina pomazání olejem / Jeleopomazanie

18. 4.

Neděle

5. neděle Velkého půstu – CT. MARIE EGYPTSKÉ

hlas 4. — Žid 9,11–14; Mar 10,32pol.–45
Galat 3,23–29; Luk 7,36–50

Sv. liturgie v Kyjově v kapli sv. Jozefa v 10:00

23. 4.

Pátek

6. týden Velkého půstu

Gen 49,33– 50,26; Přísl 31,8–32
Konec svaté Čtyřicátnice

Sv. liturgie předem posvěcených darů 9:00

25. 4.

Neděle

6. neděle – KvětnáVJEZD PÁNA DO JERUSALEMA
(Svěcení ratolestí; požívá se ryba)

Filip 4,4–9; Jan 12,1–18

Sv. liturgie 9.00

29. 4.

Čtvrtek

Velký čtvrtek – poslední večeře Páně

Večerní liturgie sv. Basila
Paremije a pak 1.Kor 11,23–32; Mat 26,1–20;  Jan 13,3–17;  Mat 26,21–39;  Luk 22,43–45; Mat 26,40– 27,2
(Večer povoleno víno a olej)

Sv. liturgie 9.00

30. 4.

Pátek

Velký pátek – UKŘIŽOVÁNÍ KRISTOVO
Vzpomínání spasitelného utrpení Kristova; přísný půst

Eucharistie se nekoná. Na večerní vzpomínání snímání z Kříže
 a pohřbení přečistého Těla Kristova (vynášení pláštěnice): paremije a pak 1.Kor 1,18– 2,2;
Mat 27,1–38; Luk 23,39–43; Mat 27,39–54; Jan 19,31–37; Mat 27,55–61

Večerní a čin vynášení pláštenice  15:00

 


Přehled bohoslužeb v březnu 2021

6. 3.

Sobota

Sobota zádušní („roditelská“ čili předků – světová)
(konáme vzpomínání všech zesnulých
pravoslavných křesťanů – našich bratří a sester – všech dob)

1.Kor 10,23–28; Luk 21,8–9; 25–27; 33–36
1.Sol 4,13–17; Jan 5,24–30 (zádušní)

Sv. liturgie 9:00

7. 3.

Neděle

NEDĚLE MASOPUSTNÍ; o strašném soudu

hlas 6. — 1.Kor 8,8– 9,2; Mat 25,31–46
Konec masitých pokrmů

Sv. liturgie 9:00

14. 3.

Neděle

NEDĚLE SYROPUSTNÍ; vzpomínání Adamova vyhnání
Neděle všeobecného smíření

hlas 7. — Řím 13,11– 14,4; Mat 6,14–21

Sv. liturgie 9:00

19. 3.

Pátek

Čistý týden – začátek Velkého půstu

Čistý pátek

Gen 2,20– 3,20; Přísl 3,19–34
(Liturgie předem posvěcených Darů a kánon sv. Theodoru s žehnáním koliva)

Sv. liturgie 9.00

21.3

Neděle

1. neděle Velkého půstu – OSLAVA PRAVOSLAVÍ

hlas 8. — Žid 11,24–26; 32– 12,2; Jan 1,43–51

Sv. liturgie 9.00

27.3.

Sobota

2. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)

Žid 3,12–16; Mar 1,35–44
1.Sol 4,13–17; Jan 5,24–30 (zádušní)

Sv. liturgie 9.00

28.3.

Neděle

2. neděle Velk. půstu – SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHOPALAMY

hlas 1. — Žid 1,10– 2,3; Mar 2,1–12
Žid 7,26– 8,2; Jan 10,9–16

Sv. liturgie v Kyjově v kapli sv. Jozefa v 10:00

 

 
 
Přehled bohoslužeb v únoru 2021

7. 2.

Neděle

35. NED.; o slepém na cestě; hlas 2. — 1.Tim 1,15–17 (od pol.); Luk 18,35–43

Sbor všech novomučedníků a vyznavačů ruských

Řím 8,28–39; Luk 21,12–19.

Sv. Grigórij Bohoslov, archiepiskop Konstantinopolský
1 Kor 12,7–11; Jan 10,9–16

Sv. liturgie 9:00

14. 2.

Neděle

36. NEDĚLE PO 50nici; O ZACHEOVI

Předsvátek Obětování.

hlas 3. — 1.Tim 4,10–15; Luk 19,1–10

Sv. liturgie  10:00 v kapli sv. Jozefa Kyjov

15.2.

Pondělí

OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ

Velký svátek - Setkání Pána a Boha a Spasitele
našeho Ježíše Krista (se Simeonem Bohopříjemcem)
Žid 7,7–17; Luk 2,22–40

Sv. liturgie 9:00

21.2.

Neděle

NEDĚLE O CELNÉM A FARISEOVI
Začátek Triodu postního

Vmč. Theodor Stratelat (+ 319); pror. Zachariáš

hlas 4. — 2.Tim 3,10–15; Luk 18,10–14

Sv. liturgie 9:00

28.2.

Neděle

NEDĚLE O MARNOTRATNÉM (nevěrném) SYNU

hlas 5. — 1.Kor 6,12–20; Luk 15,11–32

Sv. liturgie 9:00

 


 
Přehled bohoslužeb v lednu 2021
 

3. 1.

Neděle

29. NEDĚLE PO 50nici: Neděle svatých otců
Památka starozákonních svatých z rodopisu Ježíše Krista

hlas 4. — Žid 11,9–10; 17–23; 32–40; Mat 1,1–25

Sv. liturgie 9:00

6. 1.

Středa

Předvečer Narození Kristova

Veliké povečerie 18:00

7. 1.

Čtvrtek

NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA.

Třídenní svátek (povoleno jíst vše; tak i 10 dnů po tomto dni)  Liturgie sv. Jana Zlatoústého, Gal 4,4–7; Mat 2,1–12

Sv. liturgie 9:00

8. 1.

Pátek

Druhý den svátku Narození Kristova. Sbor přesvaté Bohorodice:
spr. Josef Snoubenec, svatý král a prorok David, sv. ap. Jakub – bratr Páně.
Žid 5,11– 6,8; Luk 21,5–7; 10–11; 20–24

Sv. liturgie 9:00

10. 1.

Neděle

30. NEDĚLE PO 50nici; neděle po Narození
Svaté Boží rodiny: spr. Josefa Snoubence, Davida, krále a Jakuba, bratra Páně.

hlas 5. Gal 1,11–19; Mat 2,13–23 (neděli po Naroz.)

Sv. liturgie  9:00

14.1.

Čtvrtek

Obřezání Páně. Svt. Vasil Veliký, archiep. Caesaree Kappadocijské (+ 379)
Velký svátek  Na liturgii sv. Vasila:
Kol 2,8–12; Luk 2,20–21; 40–52 (Obřezání) Žid 7,26 – 8,2; Luk 6,17–23 (světiteli)

Sv. liturgie 9:00

17.1.

Neděle

32. NEDĚLE PO 50nici; neděle před Bohozjevení

Zbor 70-ti apoštolů

Sv. liturgie 9:00

18.1.

Pondělí

Předvečer Křtu Páně; přísný půst
Velké svěcení vody po večerní bohoslužbě

Veliké povečerie 18:00

19.1.

Uterí

ZJEVENÍ PÁNĚ, Křest Pána našeho Ježíše Krista  (Bohozjevení čili Theofanie)

Velký svátek (povoleno jíst vše), 31. NEDĚLE PO 50nici
Na liturgii sv. Vasila Velkého:
Tit 2,11–14; 3,4–7; Mat 3,13–17
Po sv. liturgii Velké svěcení vody

Liturgie 9:00

Po sv. liturgii velké svěcení vody

24. 1.

Neděle

33. NEDĚLE PO 50nici; neděle po Bohozjevení

hlas 7. — Efez 4,7–13 (od pol.); Mat 4,12–17 (neděli po Zjevení)

2. Kor 6,1-10; Mat 25,14-30

Liturgie 9:00

30.1.

Sobota

Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej)
Žid 13,17–21; Luk 6,17–23

Ct. Antonij Veliký (Antonín)

Liturgie 9:00

31. 1.

Neděle

34. NEDĚLE PO 50nici; o víře ženy kananejské

Svt. Athanasij (+ 373) a  Cyril (+ 444), archiepiskopové alexandrijští

Liturgie 9:00

 
 
Přehled bohoslužeb v prosinci 

 

6. 12.

Neděle

26. NEDĚLE PO 50nici;
o tom, kdo hromadí pozemské poklady a není bohat v Bohu

hlas 1. — Efez 5,5 a 8 –19; Luk 12,16–21

Sv. liturgie 9:00

13.12

Neděle

27. NEDĚLE PO 50nici; o uzdravení ženy v den sváteční

hlas 2. — Efez 6,10–17; Luk 13,10–17

Sv. všechvalný apoštol Ondřej Prvozvaný (+ 62) • Svt. Frumentos, archiep. ethiopský (+ 380)

Sv. liturgie 9:00

19. 12.

Sobota

Svt. Mikuláš Divotvorce, archiep. Myr Lycejských

Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej)
Žid 13,17–21; Luk 6,17–23

Sv. liturgie 9:00

20.12.

Neděle

28. NEDĚLE PO 50nici; o uzdravení desíti, z nichž jen jeden díky vzdal

hlas 3. —  Kol 1,12–18; Luk 17,12–19 (evangelium 29. ned.)

Svt. Ambrož, ep. milánský (Ambrosius) (+ 397)

Sv. liturgie 10:00 v kapli sv. Jozefe v Kyjově

27.12.

Neděle

29. NEDĚLE PO 50nici; o hostině a hostech
Neděle praotců Božího národa – všech starozákonních svatých žijících před Zákonem i po udělení Zákona – od Adama po Josefa Snoubence; hlas 4. — Kol 3,4–11; Luk 14,16–24

Sv. liturgie 9:00

 

22. 11.

Neděle

24. NED. PO 50nici; vzkříšení dcery Jairovy

hlas 7. — Efez 2,14–22; Luk 8,41–56

svt. Nektarios Aiginský, metrop. pentapolský (+ 1920).

Sv. liturgie 9:00

28. 11.

Sobota

 

Začátek „Filipovského půstu“ k Narození Kristovu

 

 

29. 11.

Neděle

25. NEDĚLE PO 50nici; o milosrdném Samaritánu

hlas 8. — Efez 4,1–6; Luk 10,25–37

Svatý apoštol evangelista Matouš

Sv. liturgie 9:00

 
Přehled bohoslužeb v říjnu

 

4. 10.

Neděle

17. NEDĚLE PO 50nici; o svěřených hřivnách
Neděle po Povýšení

hlas 8. — Gal 2,16–20; Mar 8,34– 9,1 (neděli po Povýšení)
2.Kor 6,1–10; Mat 25,14–30 (řadové z 16. ned.)

Sv. liturgie 9:00

11. 10.

Neděle

18. NEDĚLE PO 50nici; zázračný rybolov na hlubině,

hlas 1. — 2.Kor 9,6–11; Luk 5,1–11

Svátek - Sv. mč. Václav, kníže český
Gal 6,2–8; Luk 6,17–23

Sv. liturgie 9:00

25. 10.

Neděle

20. NED. PO 50nici; o vzkříšení mládence; sv. Otců 7. všeob. sněmu

hlas 3. — Gal 1,11–19; Luk 7,11–16
Žid 13,7–16; Jan 17,1–13 (svatým Otcům)

Sv. liturgie 10:00 v kapli sv. Jozefe v Kyjově

31. 10.

Sobota

Sv. apoštol evangelista Lukáš

Večerní 18:00

 


Přehled bohoslužeb v září

6. 9.

Neděle

13. NEDĚLE PO 50nici; o zhoubě nepoctivých vinařů

hlas 4. — 1.Kor 16,13–24; Mat 21,33–42

Sv. liturgie 9:00

10. 9.

Čtvrtek

ctihodný Jov Počájevský (nalezení ostatků 1659)

 

možnosť se přiložit k ostatkům sv. Jova Počájevského

 

Akafist 18:00

20. 9.

Neděle

15. NEDĚLE PO 50nici; o největších přikázáních
Neděle před Povýšením

hlas 6. — Gal 6,11–18; Jan 3,13–17 (neděli před Povýšením)
2.Kor 4,6–15; Mat 22,35–46 (řadové)

Sv. liturgie 10:00 v kapli sv. Jozefe v Kyjově

21. 9.

Pondělí

Velký svátek (je-li půst, povolena ryba)
Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28

NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Sv. liturgie 9:00

27. 9.

Neděle

16. NEDĚLE PO 50nici, hlas 7.

Velký svátek a půst (povoleno víno a olej, ale bez ryby)
1.Kor 1,18–24; Jan 19,6–11; 13–20; 25–28; 30–35

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ
(„Pozdvihování svatého Kříže nad celým světem“; r. 326)
(Navrácení Kříže: r. 616–624.) Zesnutí svt. Jana Zlatoústého (+ 407) (služba se přenáší na 13./26. listopad)

Sv. liturgie 9:00

 


 
Přehled bohoslužeb v srpnu

2. 8.
Neděle
8. NEDĚLE PO 50nici; nasycení pěti tisíců
Svatý slavný prorok Eliáš (9. st. př. Kr.) • Spr. Áron, první kněz (16. st. př.Kr.)
Sv. liturgie 9:00
9. 8.
Neděle
9. NEDĚLE PO 50nici; Kristus kráčí po moři
Vmč. a léčitel Pantelejmon (+ 305); ap.rovn.ct. Kliment, svt. ochridský (+ 916), Angelár, GORAZD, Naum a Sáva, svatí pětipočetníci – učedníci sv. Cyrila a Metoděje
Sv. liturgie 9:00
16. 8.
Neděle
10. NEDĚLE PO 50nici; síla víry, modlitby a postu
Sv. liturgie 9:00
19. 8.
Středa
PROMĚNĚNÍ PÁNĚ  - Velký svátek (povolena ryba)
2.Petr 1,10–19; Mat 17,1–9
Svěcení ovoce

Sv. liturgie 9:00
23. 8.
Neděle
11. NEDĚLE PO 50nici; o nemilosrdném služebníku
Sv. liturgie 10:00 v kapli sv. Jozefe v Kyjově
28. 8.
Pátek
ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Velký svátek (je-li půst, povolena ryba)
Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28


Sv. liturgie 9:00
30. 8.
Neděle
12. NEDĚLE PO 50nici; o zlé moci bohatství
Sv. liturgie 9:00


 

Přehled bohoslužeb v červenci 

5. 7.
Neděle
4. NEDĚLE PO 50nici; o víře setníkově
Sv. liturgie 9:00
12. 7.
Neděle
Slavní a všechvalní, nejpřednější z apoštolů Petr a Pavel (+ 67)
Ct. Paisij Svatohorec (+ 1994). Ikona Matky Boží „Kasperovská“ (1853–5)
5. NEDĚLE PO 50nici; o vymítnutí běsů z dvou posedlých
Sv. liturgie 9:00
19. 7.
Neděle
6. NEDĚLE PO 50nici; o uzdravení mrtvicí raněného
Sv. liturgie 9:00
26. 7.
Neděle
7. NEDĚLE PO 50nici; uzdravení dvou slepých a němého posedlého;
památka svatých Otců šesti všeobecných sněmů
Sv. liturgie 10:00 v kapli sv. Jozefe v Kyjově


Přehled bohoslužeb v červnu7. 6.
Neděle
PADESÁTNICE – SVATÁ TROJICE
Seslání Svatého Ducha na apoštoly
Sv. liturgie 9:00
14. 6.
Neděle
1. NEDĚLE PO 50nici – VŠECH SVATÝCH
Sv. liturgie 9:00
21.6.
Neděle
2. NEDĚLE PO 50nici; VŠECH SVATÝCH ZEMÍ NAŠICH
a všech ctihodných a bohonosných Otců Svaté Hory Athonské
Sv. liturgie se koná v kapli sv. Jozefa v Kyjově 10:00
28.6.
Neděle
3. NEDĚLE PO 50nici; nemějte starost o pozemské věci, Kn. Lazar Srbský (+ 1389) všichni srbští mučedníci od jeho dnů dodnes (včetně nmčGorazda). (Památka bitvy na Kosově poli, 1389)
Sv. liturgie 9:00

Přehled bohoslužeb v březnu

1. 3.
Neděle
NEDĚLE SYROPUSTNÍ; vzpomínání Adamova vyhnání
Neděle všeobecného smíření
Sv. liturgie 9:00
6. 3.
Pátek
Čistý týden – začátek Velkého půstu
Čistý pátek
Sv. liturgie předem posvěcených Darů 10:00
8. 3.
Neděle
neděle Velkého půstu – OSLAVA PRAVOSLAVÍ
hlas 5. — Žid 11,24–26; 32– 12,2; Jan 1,43–51Je-li půst, povoleno víno a olej
Předchůdci: 2.Kor 4,6–15; Mat 11,2–15
Sv. liturgie 9:00
14. 3.
Sobota
2. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)
Sv. liturgie 9.00
15.3.
Neděle
2. neděle Velk. půstu – SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHOPALAMY
Sv. liturgie se koná v kapli sv. Jozefa v Kyjově 10:00
21.3.
Sobota
3. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)
Sv. liturgie 9:00
22.3.
Neděle
3. neděle Velkého půstu;
UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE
Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej)
40ti mučedníkům – na liturgii:
Žid 12,1–10; Mat 20,1–16
Sv. liturgie 9:00
27.3.
Pátek
4. týden Velkého půstu
Sv. liturgie předem posvěcených Darů 10:00
28.3.
Sobota
4. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)
Sv. liturgie 9:00
29.3.
Neděle
4. neděle Velk. půstu
CT. JANA SINAJSKÉHO – KLIMAKA (Žebříkovce)
Sv. liturgie 9:00

Přehled bohoslužeb v únoru

1. 2.
Sobota
Sobota.  Ct. Makarios Veliký,
Sv. liturgie 9:30
2. 2.
Neděle
33. NEDĚLE PO 50nici; O ZACHEOVI 
Sv. liturgie 9:00
9. 2.
Neděle
NEDĚLE O CELNÉM A FARISEOVI; hlas 1. — 2.Tim 3,10–15; Luk 18,10–14
Řím 8,28–39; Luk 21,12–19. Sbor všech novomučedníků a vyznavačů ruských: Památka všech zesnulých, kteří trpěli v časech pronásledování víry křesťanské.
Začátek Triodu postního
Sv. liturgie 9:00
15. 2.
Sobota
OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ – Setkání Pána a Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista (se Simeonem Bohopříjemcem)
Žid 7,7–17; Luk 2,22–40

Sv. liturgie 9:00
16. 2.
Neděle
NEDĚLE O MARNOTRATNÉM (nevěrném) SYNU
Sv. liturgie se koná v kapli sv. Jozefa v Kyjově 10:00
22.2.
Sobota
Sobota zádušní („roditelská“ čili předků – světová); vzpomínáme všech zesnulých
pravoslavných křesťanů – našich bratří a sester – všech dob
Sv. liturgie 9:00
23.2.
Neděle
NEDĚLE MASOPUSTNÍ; o strašném soudu
hlas 3. — 1.Kor 8,8– 9,2; Mat 25,31–46
Konec masitých pokrmů
Sv. liturgie 9:00


Přehled bohoslužeb v lednu

KRISTUS SE RODÍ! OSLAVUJTE HO!
CHRISTOS RAŽDAJETSJA!  SLAVITE JEHO!
ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ! СЛАВИТЕ ЙЕГО!

5. 1.
Neděle
29. NEDĚLE PO 50nici: Neděle svatých otců
Památka starozákonních svatých z rodopisu Ježíše Krista
Sv. liturgie 9:00
6. 1.
Pondělí
Předvečer Narození Kristova
Veliké povečerie 18:00
7. 1.
Uterý
NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA.
Třídenní svátek (povoleno jíst vše; tak i 10 dnů po tomto dni)  Liturgie sv. Jana Zlatoústého, Gal 4,4–7; Mat 2,1–12
Sv. liturgie 9:00
8. 1.
Středa
Druhý den svátku Narození Kristova. Sbor přesvaté Bohorodice:
spr. Josef Snoubenec, svatý král a prorok David, sv. ap. Jakub – bratr Páně. Žid 5,11– 6,8; Luk 21,5–7; 10–11; 20–24
Sv. liturgie se koná v kapli sv. Jozefa v Kyjově 10:00
12. 1.
Neděle
30. NEDĚLE PO 50nici; neděle po Narození
Svaté Boží rodiny: spr. Josefa Snoubence, Davida, krále a Jakuba, bratra Páně.
hlas 5. Gal 1,11–19; Mat 2,13–23 (neděli po Naroz.)
Sv. liturgie  9:00
14.1.
Uterý
Obřezání Páně. Svt. Vasil Veliký, archiep. Caesaree Kappadocijské (+ 379)
Velký svátek  Na liturgii sv. Vasila: Kol 2,8–12; Luk 2,20–21; 40–52 (Obřezání) Žid 7,26 – 8,2; Luk 6,17–23 (světiteli)
Sv. liturgie 9:00
18.1.
Sobota
Předvečer Křtu Páně; přísný půst
Velké svěcení vody po večerní bohoslužbě
Večerní v kapli sv. Jozefa Kyjov   15:00
19.1.
Neděle
ZJEVENÍ PÁNĚ, Křest Pána našeho Ježíše Krista  (Bohozjevení čili Theofanie)
Velký svátek (povoleno jíst vše), 31. NEDĚLE PO 50nici
Na liturgii sv. Vasila Velkého: Tit 2,11–14; 3,4–7; Mat 3,13–17
Po sv. liturgii Velké svěcení vody
Liturgie 9:00
Po sv. liturgii velké svěcení vody
26. 1.
Neděle
32. NEDĚLE PO 50nici; neděle po Bohozjevení
hlas 7. — Efez 4,7–13 (od pol.); Mat 4,12–17 (neděli po Zjevení)
2. Kor 6,1-10; Mat 25,14-30
Liturgie 9:00


Žádné komentáře:

Okomentovat

Příspěvky netýkající se pravoslaví, budou mazány.