středa 1. prosince 2021

Bohoslužby na měsíc prosinec


4.12

Sobota

UVEDENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE DO CHRÁMU

Naše přesvatá Vládkyně a vždycky Panna Marie vstupuje do jerusalemského

 chrámu

Velký svátek (je-li půst, povolena ryba)

Žid 9,1–7; Luk 10,38–42; 11,27–28

Sv. liturgie 9:00

5.12.

Neděle

24. NEDĚLE PO 50nici; o tom, kdo hromadí pozemské 

poklady a není bohat v Bohu

hlas 7. — Efez 5,5 a 8 –19; Luk 12,16–21 (z 26. ned.)

Sv. liturgie 9:00
26.12.

Neděle

27. NEDĚLE PO 50nici; o hostině a hostech

Neděle praotců Božího národa – 

všech starozákonních svatých žijících před Zákonem i po udělení Zákona 

– od Adama po Josefa Snoubence; i proroků až po Zachariáše a Jana Křtitele. 

Adama a Evy i Ábele a Sétha, Enocha, Joba, Noé, Melchisedeka; patriarchů 

Abrahama a Sáry, Izáka a Rebekky, Jákoba a Ráchel i Josefa Sličného, 

Judy a Lévi a ostatních z dvanácti synů Israele; Mojžíše i Árona, Jozue, Debory,

 Gedeona,  Samsona, Ruth, Jesse, Davida, Šalomouna; proroků Samuele, 

Eliáše, Isaiáše, Ezechiele, Daniele a mnoha dalších.

hlas 2. — Kol 3,4–11; Luk 14,16–24 (z 28. ned.)


Sv. liturgie 9:00