sobota 5. ledna 2019

Denní život křesťana podle evangelia.

    Navykni si vstávat časně se statečným a radostným sebezapřením, a to v určitou hodinu. Vstávaje, pozdvihni svou mysl k Bohu a poznamenej se znamením kříže. Bez meškání se umývej a oblékej.
Nato vykonej podle času delší nebo kratší modlitbu ranní. MODLI SE POZORNĚ A ZBOŽNĚ.
Zvykni si věnovat mimo to aspoň dvě nebo pět minut přečtení nějaké stati z evangelia.
     Pak posnídej a dej se ihned do denní práce, kterou konej svědomitě. Neoddávej se zahálce ani pohodlnosti, ale měj se chuti k dílu. Lenoch není hoden být nazýván křesťanem. Apoštol Pavel praví: ,,Nechce-li kdo pracovati, ať nejí." Vzbuzuj v sobě vědomí, že všudypřítomný Bůh ví všechno co a jak děláš. Cítíš-li v průběhu práce únavu, představuj si Ježíše, který v potu tváře své jedl chléb, pracuje s Josefem. Má-li práce tvá úspěch, děkuj Bohu;není-li tak úspěšná, jak si přeješ, neúspěch tento obětuj Bohu jako pokání za své chyby a nedostatky.
     Při jídle vzbuď v sobě představu Otce nebeského, otvírajícího ruku svou, aby tě nakrmil. Mysli si, že Ježíš sedí s tebou za stolem a jí s tebou. Navykni si jísti a píti střídmě.
     Než ulehneš k spánku, uvažuj, zda jsi se v průběhu dne něčím neprovinil, pros Boha o odpuštění a umiň si, že se napravíš.Nato vykonej večerní modlitbu a uléhej k nočnímu odpočinku odevzdej se Bohu. Nemůžeš-li usnouti vzpomeň si, že mnoho lidí té noci leží v nemoci a bolestech, nebo i umírají, a odporoučej je do milosti a lásky Boží.
      Chceš-li, aby život tvůj byl klidný a spokojený, nauč se býti vždy odevzdán do do vůle Boží. Nenajdeš duševního klidu, dokud nespočineš v Bohu. Snaž se varovati všeho, co se protiví přikázáním Božím. Nedomáhej se a nehledej ničeho, co není v souladu s vůlí Boží. Bdi nad sebou, nad svými pocity, myšlenkami, hnutími srdce i vášněmi; pros Boha, aby sám připomenul ti sebe, jestli ty na něho zapomeneš. Ve všem nechť je tvým učitelem Pán Ježíš Kristus. Často si vzpomeň, co by on na místě činil, mluvil a nač by myslel.
     V utrpení snaž se býti tichý a klidný; mlč a trp podle příkladu Kristova, neboť to je nejlepší cesta k vítězství, a on pomůže ti ve tvé slabosti. Utrpíš-li od lidí na cti, snaž se snést to klidně. Nejsi-li vinen, uvaž, že v jiných případech jsi se tolikrát skutečně provinil, aniž kdo o tom věděl; haj své cti vždy jen způsobem čestným a důstojným.Jsi-li vinen uznej, že zahanbení jsi zasloužil a snaž se polepšiti se. Zaslouženému trestu, pokárání nebo napomenutí se podrob. Tak -li se zachováš, bude ti zahanbení k duchovnímu prospěchu.
      Buď pravdomluvný. Nejsi-li však povinen mluviti, nemluv proti nikomu a nevyhledávej sporů.
Nebuď nenávistným, závistivým, ani příliš strohým v jednání a slovech. Čeho nechceš sám, nečiň jiným; čeho si přeješ od jiných prokazuj především sám.
      Jestliže tě kdo navštíví, buď laskav, skromný, pozorný a pln pochopení pro hosta. Nemluv bez rozmyslu neboť bude se nám zodpovídati za každé neužitečné slovo. Pros Boha o milost, v pravý čas mlčet a v pravý čas  mluvit. Varuj se špatných společností, neboť člověk zpravidla podléhá jejich vlivu. Pozoruješ-li, že někdo působí na tebe neblaze, buď statečný a rozhodni se rázem přerušit styky s ním.
      V pokušení neoddávej se trudomyslnosti. Kdo sesílá příležitost k boji, dá i sílu k vítězství. Důvěřuj v Boha; jestliže Bůh je s tebou, kdo proti tobě? S pomocí Boží cvič svou vůli v přemáhání zla. 
     Snaž se každému prokazovati dobro, nemysle na to, dočkáš-li se vděčnosti. Buď ochoten odpouštět každému, i tomu, kdo tvé dobrodiní odplácí zlobou.
      V čas nemoci povolej lékaře, ale buď při tom odevzdán do vůle Boží, bez níž ani vlas z hlavy nespadne. V bolestech připomínej si utrpení Kristovo, abys se posílil v trpělivosti. Všemožně se varuj reptání a podrážděnosti, jímž snadno podléhá člověk nemocný ke vlastní škodě duševní i tělesné.
      Choď pravidelně na služby Boží, zvláště nedělní a sváteční, abys společně s ostatními bratřími a sestrami, členy  pravoslavné církve Boží, povznesl mysl svou k Bohu, odložil světské starosti, zúčastnil se svatých Tajin, dosáhl odpuštění, načerpal Boží útěchy i radosti a nabyl nových sil. Kdo zanedbává službu Boží, upadá zpravidla do duchovního spánku, stává se lhostejným k věcem Božím a ocitá se na scestí. Nedej působiti zlozvykem nechodit na služby Boží. Je to zjev úpadkový, kterého se varuj, abys ušel duchovní smrti. Služeb Božích účastni se pozorně a činně, vždyť nepřekáží ti přehrada nesrozumitelného jazyka. Modli se s knězem, zpívej Hospodinu se sborem i s veškerou obcí církevní a prožívej církevní děj. Tu poznáš, jak velice se mýlí ti, kdož se domnívají, že křesťanství je náboženství chmurné; naopak víra křesťanská pravoslavná je radostnou a blahou zvěstí, naplňující duši jasem a vlévající do srdce radostnou odhodlanost a junáctví.                             
       Milost Pána našeho Ježíše Krista budiž s tebou!

Lidový sborník modliteb
biskupa-mučedníka Gorazda

Žádné komentáře:

Okomentovat

Příspěvky netýkající se pravoslaví, budou mazány.