pátek 6. května 2016

Liturgie - Rozpis služeb

Oficiální stránky     

 Pravoslavná církevní obec v Hodoníně,

          při chrámu svatého Metoděje, který se nachází v Hodoníně na hřbitově.


                Svaté liturgie se začínají v Hodoníně, v níže uvedenou neděli, vždy v 9:30 hod. V Mutěnicích se nachází pouze soukromý dům o.Serafima, který s naší  PCO nemá nic společného.21.08.2016                     Hodonín v 9:30 hod.
Svt. Emilián Vyznavač; svt. Myron Krétský, divotvorec; ct. Řehoř Sinajský

7.08.2016                        Hodonín v 9:30 hod. 

Zesnutí spr. Anny, matky přesv. Bohorodice24.07.2016                      Hodonín v 9:30 hod. 
5. Neděle po padesátnici, Vzpomínka divu vmč. Euthimie; ap.rovná Olga [Helena].

                                   
                                            Svatá velikomučednice Euthymie
                        (Freska v chrámu Zesnutí Matky Boží, Piva, Černá Hora)


10.07.2016              Hodonín v 9:30 hod. 
3. Neděle po padesátnici
Ct. Sampson, hostitel cizinců a léčitel;  Ct. Severus, kněz;   Řehoř Yverský

   Ctihodný Samson pohostiný.


    
Oficiální stránky Pravoslavné církevní obce v Hodoníně
     www.pravoslavi-hodoní.cz    

 duchovním správcem je otce Alexandr, tel. 776 543 267

      Nějaké informace jsou i na www.pravoslavi-hodonin.uvadi.cz 

                 

 V Mutěnicích se nachází pouze soukromá domovní kaple o. Serafima, která nemá s naší církevní obcí nic společného.


čtvrtek 28. dubna 2016

Na cestě k Pasše. O. Miloš Mrázek.

Na cestě k Pasše: Neděle Postní triody

Velikonoční události završené zkušeností Vzkříšení jsou základem naší víry. Jejich připomínání, nebo lépe zpřítomňování je to, co dává smysl Církvi, která je shromážděním věřících kolem eucharistického stolu. Každý „první den po sobotě“, tedy v neděli, se křesťané scházeli k „lámání chleba“ (Sk 20:7, srov. 1Kor 16:12). Pascha pak je nedělí všech nedělí, svátkem všech svátků, středobodem či završením církevního kalendáře. Celý liturgický rok je vlastně přípravou na tuto oslavu přemožení smrti, obnovením původního určení člověka. Proto mu předchází dlouhá doba přípravy, či spíše několika období příprav. 

Z liturgického hlediska toto období začíná, když se při bohoslužbách zpívá z Postní triody, jejíž hymny, které jsou charakteristické svými třemi zpěvy (odtud i název této liturgické knihy: „tři ódy“), nás provázejí až k předvečeru samotné Paschy. Doba Triody je tak cestou k tomuto největšímu ze svátků. 

Projděme si nyní tuto cestu za doprovodu krásných evangelijních čtení, jež se čtou při nedělní svaté liturgii. Každé z nich před nás staví ctnost či úkol, který musíme kultivovat, chceme-li mít užitek z požehnaných plodů velikonoční radosti. Při bližším pohledu spatřujeme, že Církev pro tuto dobu přípravy vybrala čtení, jež na sebe plynule navazují a představují tak příběh každého z nás, kteří se na tuto cestu každoročně vydáváme. Ukazují totiž směr, kudy je třeba kráčet. A nejde jen o tuto každoroční liturgickou přípravu. Vždyť celý náš život v Církvi je jednou velikou přípravou na Velkou Paschu při v naději očekávaném z „mrtvých vzkříšení“. 

Vlastní přípravou na svátek Vzkříšení je svatá Čtyřicátnice, jež je tak významným obdobím, že i jí předchází doba přípravy: čtyři neděle před Velikým postem, kdy se otevírají první stránky Triody. Avšak jakousi přípravou na toto období přípravy na přípravu je již neděle, při níž se čte o vrchním celníku Zacheovi: 

Neděle Zacheova: Cesta vzhůru

"Za onoho času vešel Ježíš do Jericha a procházel jím. A hle, byl tam muž jménem Zacheus. Ten byl vrchním celníkem a byl bohatý a toužil uvidět, kdo je Ježíš, ale nemohl kvůli zástupu, protože byl malé postavy. A tak běžel napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, neboť tudy měl procházet. Když pak Ježíš přišel k tomu místu, vzhlédl, spatřil ho a řekl mu: „Zachee, pospěš si a pojď dolů, neboť dnes musím zůstat ve tvém domě.“ A tak rychle slezl a radostně ho přijal. A všichni, kdo to viděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“ Zacheus se pak postavil a řekl Pánu: „Pohleď, polovinu svého majetku dávám chudým, Pane, a jestliže jsem někoho v něčem podvedl, vracím to čtyřnásobně.“ Tehdy mu Ježíš řekl: „Dnes do tohoto domu přišlo spasení, protože i on je syn Abrahamův. Syn člověka přece přišel, aby hledal a spasil to, co zahynulo.“ (Lk 19:1–10)

O. Alexander Schmemann ve svém průvodci Velkým postem jako hlavní téma v tomto příběhu spatřuje touhu. Jistě, to je předpoklad pro veškeré další snažení. A o jakou touhu jde? Zacheus byl malého vrůstu, proto musel vylézt na onen fíkovník. Pro člověka v jeho postavení šplhání po stromech asi nebylo něco obvyklého, ale občas  je potřeba učinit něco v očích tohoto světa bláznivého, když chceme dosáhnout něčeho dobrého. Zacheus navzdory svému hříšnému životu v sobě objevil touhu uvidět Spasitele, a tedy Boha. A tato touha jej vyzvedla do výše, povznesla ho nad každodenní realitu a z této výšky spatřil nejen Pána odněkud z dálky, ale i svůj hřích a nakonec i cestu z něj – poté, co již Krista uvítal ve svém domě. 
                                      pokračování

Казанскa иконa Божией Матери


Афонские монахи призвали ежедневно читать акафист Казанской иконе Божией Матери. - копия   

        audio 52 minut
https://www.youtube.com/watch?v=d_41M31QY60 

История Казанской иконы Божией Матери               strojový překlad na konci textu níže

История Казанской иконы Божией Матери
20 июля 2006 г. 19:25
Празднование Божией Матери 8 июля (сегодня этому дню соответствует 21 июля по гражданскому календарю) в честь Ее Казанской иконы имеет своим началом чудесное явление ее в Казани в 1579 г. Через некоторое время после покорения Казани молодым царем Иваном Васильевичем Грозным, учреждения им Казанской епархии и успешного распространения христианства магометане стали оказывать сильное сопротивление. Пожар 1579 г., истребивший половину Казанского кремля и прилегавшую часть города, они расценили как гнев «русского Бога». Именно в это время для укрепления Православия в Казани была явлена милость Божия через чудесное обретение иконы Богоматери, получившей по этому случаю наименование Казанской.
Явление чудотворной иконы
Матроне, девятилетней дочери стрельца Онучина, вознамерившегося поставить себе новый дом на месте пожарища, во сне явилась Матерь Божия, повелевая сообщить архиепископу и градоначальникам, чтобы они извлекли из земли Ее образ, указав и место на пепелище, где надо было копать.
Так как никто не обращал внимания на слова ребенка, Матерь Божия явилась вторично, а на третий раз девочка во сне увидела саму икону, от которой исходил грозный голос: «Если не поведаешь глаголов Моих, Я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь». Тогда мать испуганной девочки отвела дочь к воеводам и архиепископу Иеремии, но никто не поверил словам ребенка.
Наконец, 8 июля, мать с помощниками стала рыть по указанию дочери, но только, когда сама девочка взялась за заступ и стала копать около печи, появилась икона Богоматери, обернутая в ветхий суконный рукав. Лик иконы был ясный, будто только что написанный, нисколько не пострадавший от огня (иконография Казанского образа представляет собой разновидность Одигитрии-Путеводительницы). Узнав о чуде, архиепископ с градоначальниками торжественным крестным ходом пришли на место чудесного обретения иконы и перенесли ее в церковь Николы Тульского, затем после молебна — в Благовещенский собор.
События явления и перенесения образа описал священник Никольской церкви, Ермолай, будущий митрополит Казанский и затем патриарх Московский Ермоген, мученически пострадавший за Православие в смутное время. Ему принадлежит и служба в честь Казанского образа, включая общеизвестный тропарь: «Заступнице усердная…». Он также засвидетельствовал и первые чудеса, свершившиеся во время торжества: по дороге прозрел Иосиф, бывший слепым уже три года, в самом соборе исцелился другой слепец Никита. В последствии также была замечена особая милость Богоматери через Свой Казанский образ к страждущим глазами.
После того, как архиепископ с воеводами отправили царю подробное описание обретения иконы с точным ее списком, тот велел строить на месте явления женский монастырь. Первыми постриженицами обители стали отроковица Матрона и ее мать. В 1595 г. митр. Ермогеном был отстроен новый Успенский собор и штат монахинь увеличен до 64 человек; чудотворный образ был обложен царскими дарами — золотом, драгоценными камнями и жемчугом. В 1798 г. новые украшения были возложены императрицей Екатериной, и ею же были отпущены 25 тыс. руб. на строительство новой соборной монастырской церкви, освященной в 1808 г.
Почитаемые списки Казанской иконы
Русской Церковью особо почитались и два чудотворных списка с Казанского образа Божией Матери, дважды сопутствовавших русскому воинству в борьбе против иноплеменников: Московский и Санкт-Петербургский. Первый список, после тайного воззвания Патриарха Ермогена взятый казанской дружиной в поход в 1611 г., был передан дружинам северных городов под руководством князя Дм. Пожарского, шедшим на освобождение столицы от поляков.
После усердной молитвы русских воинов Богоматери перед Ее образом стало известно о видении прп. Сергия Радонежского греческому архиепископу Элассонскому Арсению, заточенному поляками в Кремле, объявившего ему о том, что заступничеством Царицы Небесной царствующий город освобождается от врагов.
Получив такую духовную поддержку Богоматери, 22 октября (сегодня этому дню соответствует 4 ноября по гражданскому календарю) русские выбили поляков из Китай-города, и затем сами захватчики сдали Кремль. Духовенство вышло навстречу русскому воинству с Московскими святынями, а впереди освободителей шествовала Сама Взбранная Воевода в Своем Казанском образе.
До новой революционной смуты эта икона оставалась в построенном для нее кн. Пожарским Казанском соборе на Красной площади. С 1649 г. по повелению царя Алексея Михайловича местные празднования — казанское 8 июля и московское 22 октября — стали общероссийскими, а Казанскую икону начали почитать как покровительницу Дома Романовых.
Второй чтимый список, принадлежавший вдовствующей царице Прасковии Феодоровне, был перенесен в числе других святынь императором Петром Великим в обустраиваемую им северную столицу, где он стал одной главнейших святынь града св. Петра. В 1811 г. в честь этого образа был отстроен кафедральный Казанский собор.
В следующем 1812 г. М.И. Кутузов, назначенный императором Александром I главнокомандующим русской армии, перед отъездом в действующие войска молился перед Петербургской святыней и чрез возложение на него святой иконы получил благословение Матери Божией на святое дело борьбы с захватчиками.
Из награбленного французами серебра, отобранного казаками, в соборе Кутузовым был устроен серебряный иконостас — дар Божией Матери. Прах славного полководца, известного своим благочестием, упокоился под сводами Казанского собора рядом с чудотворным образом Богоматери, не отвергнувшей его молитв и даровавшей под его предводительством победу русскому воинству над армиями Наполеона.
В Великую Отечественную войну, когда силы уже были на исходе, жители обложенного блокадой города на Неве совершили крестный ход с Казанской иконой Богоматери, что несомненно добавило стойкости верующим горожанам и помогло им выстоять до конца. Чудом сохранившийся в революционное лихолетье, Петербургский список Казанской иконы хранится ныне в Князь-Владимирском соборе, дожидаясь возвращения на свое место в иконостасе Казанского собора после его восстановления.
История явленного чудотворного образа печально оборвалась в тяжелое для России время начала XX в. В ночь на 29 июня 1904 собор Казанского монастыря был ограблен святотатцами; бесследно пропала и чудотворная икона Богоматери. На следствии воры показали, что драгоценную ризу они продали, а икону порубили и сожгли. В тот же год русское воинство постигли неудачи на Дальнем Востоке.
Кроме этих трех икон множество других списков Казанской иконы Божией Матери в разных уголках нашей необъятной Родины прославилось чудесами исцелений и милостей Царицы Небесной к православному народу, за что русские люди весьма полюбили этот образ. В редком храме не встретишь Казанской иконы; ею же чаще всего благословляют молодых на семейную жизнь.
Возвращение чтимого списка из Ватикана
После революции 1917 г. богоборческий режим безжалостно расправлялся с духовным достоянием русского народа и последовательно уничтожал драгоценные для верующего сердца святыни. Многие иконы ради их древности и богатых окладов были пущены с молотка и попали в руки западных коллекционеров.
Один из списков Казанской иконы Божией матери, написанный в XVIII в. и украшенный драгоценным окладом и камнями, был продан за рубеж, а затем выкуплен и подарен папе Римскому Иоанну-Павлу II, в покоях которого икона находилась с 1993 г. По некоторым предположениям эта икона принадлежала основательнице Дивеевской общины схимонахине Александре (Мельгуновой) и в свое время хранилась в Казанской церкви села Дивеева.
Желание передать эту икону Русской Православной Церкви высказывалось папой уже очень давно. В 1997 г. условием передачи ставилась личная встреча главы Ватикана со Святейшим Патриархом Алексием II, что было неприемлемо для Русской Церкви в силу усложнившихся в последние годы отношений с Римом. В 2000 г. вопросом возвращения образа заинтересовались гражданские власти, и стал рассматриваться вариант передачи иконы папой Патриарху в Казани во время перелета понтифика в Монголию.
В 2003 г. смешанной комиссией была проведена искусствоведческая экспертиза, определившая, что икона не является ни одним из трех главнейших образов, но представляет собой копию XVIII в., выполненную под оклад (то есть хорошо прописаны только лики и руки) и, судя по окладу, принадлежавшую зажиточной семье.
После экспертизы католической администрацией снова было заявлено о возможности приезда Иоанна-Павла II в Россию для передачи иконы, на что последовала отрицательная реакция Синодального отдела внешних церковных связей. В ней указывалось на то, что передача иконы не является достаточным основанием для визита папы, а сам визит к тому времени даже не фигурировал в качестве предмета межцерковных переговоров (Церковный вестник, № 9-10 (262-263) май 2003 г.).
В следующем 2004 г. Католическая Церковь принимает решение передать список Казанской иконы без всяких условий. 25 августа в Риме прошло торжественное прощание с иконой, и в праздник Успения Пресвятой Богородицы 15/28 августа 2004 г. за Божественной литургией в Успенском соборе Московского Кремля чтимый список был передан делегацией Римо-Католической Церкви во главе с кардиналом Вальтером Каспером, председателем Папского совета по содействию христианскому единству, Русской Православной Церкви в лице ее первосвятителя, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Возвращение Казанского образа Богоматери на Родину воспринимается, с одной стороны, как великая милость Божия к русскому народу, и — с другой, как свидетельство добрых намерений Ватикана возвратиться к искренним отношениям с Русской Православной Церковью, свободным от недоброго соперничества, которым они были омрачены в последнее десятилетие. До принятия решения о постоянном месте пребывания этого образа он хранится в домовом храме рабочей резиденции Святейшего Патриарха в г. Москве.
Диакон Михаил Асмус    


Акафист Божией Матери в честь иконы Всех Скорбящих Радость ♫STROJOVÝ PŘEKLAD
Historie Panny Marie Kazaňské  MateriVersiya Tisk
20.července 2006 19:25
Oslava Panny Marie 8. července (dnes tento den odpovídá 21. července do občanského kalendáře) na počest Její ikonu Kazaňské má svůj původ ve svém zázračném vystoupení v Kazani v roce 1579. Krátce po dobytí Kazan mladým králem Ivanem Vasiljevičem  Hrozným, ​​ které Kazan diecéze a úspěšné šíření křesťanství Mohammedans začal mít silný odpor. Požár v roce 1579, a zničil polovinu Kazaňského Kremlu a přilehlé části města, jsou považovány za hněv "ruského Bohem." To bylo v tomto okamžiku posílit pravoslaví v Kazani bylo odhaleno zázračné Boží milost prostřednictvím akvizice ikony Panny Marie, dostal u příležitosti názvu Kazaň.

Fenomén ikony zázračné

Matrona, devítiletá dcera Onuchina lukostřelce, rozhodla se dát nový domov na místě požáru, ve snu byla Matka Boží, velící informovat arcibiskup a starosta, takže se odkryla její obraz, a upřesní místo popela, kde to bylo nutné kopat.

Vzhledem k tomu nikdo nevěnoval pozornost slovům dítěte, Matka Boží byl druhý a třetí čas dívka ve snu jsem viděl samotnou ikonu, ze kterého přišel hrozivý hlas: ". Pokud nechcete říci svým slovesa, jsem se projeví sám na jiném místě, a zahynou" Pak matka vyděšená dívka vzala svou dceru před úředníky, a arcibiskup Jeremiáš, ale nikdo nevěřil slova dítěte.

Konečně, 8. července, jeho matka a jeho pomocníci začali kopat na pokyn své dcery, ale když se dívka sama vzal rýč a začal kopat kolem pece, došlo k ikona Panny Marie, zabalené ve staré rukávu tkaniny. Lick ikona bylo jasné, i když právě napsal, není vůbec ovlivněna požáru (dále jen ikonografie obrazu Kazaň je druh Odigitrii-Putevoditelnitsy). Poté, co učil o zázraku, arcibiskup starostů s slavnostním průvodu přišli na místo zázračné ikony byl nalezen a odnesl ji do kostela svatého Mikuláše v Tule, pak po modlitbě - v katedrále Zvěstování.

Události jevy a přenosu obrazu popsal kněz kostela svatého Mikuláše, Ermolai, budoucí Metropolitan Kazaň a poté Moskva patriarcha Hermogenes, mučedníka, který trpěl pro pravoslaví v neklidné době. On vlastní a servis na počest Kazan obrazu, včetně známého troparion: "Mediatrix pečlivého ...". On také svědčil a první zázrak, že se to stalo během oslavy: na silnici, Joseph prozřel, bývalý slepý na tři roky, v katedrále zhojené další slepá Nikita. Později, jako zvláštní milost Matky Boží byl viděn skrze Jeho Kazani obraz utrpení očí.

Poté, co arcibiskup s guvernéry poslal králi podrobný popis ikony byl nalezen s přesným seznamem ní nařídil postavena na místě, kde kláštera. První postrizhenitsami Klášter se stal vrchní sestra dívka a její matka. V roce 1595 Metropolitan. Hermogenes byla postavena nová katedrála Nanebevzetí jeptišek a zaměstnanců se zvýšil na 64 osob; zázračný obraz byl překryta královské dary - zlato, drahokamy a perlami. V roce 1798, nové dekorace byly položeny Kateřina císařovny, a ona také byla propuštěna 25 tisíc. Rub. postavit nový chrám klášterní kostel, vysvěcený v roce 1808

Uctívání seznamu Kazan Icon

Ruská církev zvláště ctěný a dva zázračné seznam s obrazem Kazaňské Matky Boží, dvakrát doprovázel ruské vojáky v boji proti cizincům: Moskvě a Petrohradu. První seznam, po tajný odvolání patriarchy Hermogenes přijatých Kazaň válečníků na pochod v roce 1611, byl převeden do severních měst dobrovolníků pod vedením knížete Dm. Pozharsky, který přišel osvobodit kapitál od Poláků.

Po vroucí modlitbě k Panně Marii ruských vojáků Její móda stala známou St. vidění. Sergej Radoněžský, řecký arcibiskup Arseny Elassonskomu, nabroušený Poláky v Kremlu, řekl mu, že na přímluvu královny království města nebe je osvobozen od svých nepřátel.

Po obdržení takové duchovní podporu Panny Marie, 22. října, (dnes tento den odpovídá 4. listopadu občanském kalendáři) Russian vyrazil Poláky z Číny-město, a pak útočníci se vzdal sám Kreml. Duchovenstvo vyšel vstříc ruská armáda s Moskvou svatyněmi a před Champion sám osvoboditelů pochodovali guvernéra v Kazani Jeho obraz.

Před novou revoluční otřesy, ikona zůstává v postavené pro své knize. Katedrála Pozharsky Kazan na Rudém náměstí. Vzhledem k tomu, 1649 na příkaz cara Alexej Michajlovič místní slavnosti - Kazaň 8. července a 22. října Moskva - stal all-ruský a Kazan Icon začal číst jako patronky dynastie Romanovců.

Druhý ctí seznam patřil vdova královna Praskovya Fjodorovna, byl převeden do jiných svatyní, včetně císaře Petra Velikého, aby je vybavit na severu hlavního města, kde se stal jedním z nejvýznamnějších svatyní sv krupobití. Peter. V roce 1811, na počest tohoto snímku byl přestavěn Cathedral v Kazani.

V následující 1812 MI Kutuzov byl jmenován vrchním velitelem císaře Alexandra I., ruské armády, před odchodem do aktivních vojáků se modlil před relikvii Petrohradu a přes kladení na něj byla ikona svatý požehnání od Matky Boží v posvátné příčině boje proti útočníkům.

Z ukradených francouzským stříbrem, vybrané ze strany kozáků, v katedrále Kutuzova byl uspořádán stříbrný ikonostas - dar Matky Boží. Popel slavného vojevůdce, známý pro jeho zbožnost, odpočíval pod oblouky katedrály Kazan, vedle zázračného obrazu Panny Marie, ne zapuzovat jeho modlitby a udělil mu pod vedením ruských vojsk vítězství nad vojsky Napoleona.

Během Velké vlastenecké války, kdy síly byly na ústupu, obyvatelé byli obviněni blokádu města na Něvě, procesí s ikonou Panny Marie Kazaň, což nepochybně větší trvanlivost věrné občany a pomohl jim přežít až do konce. Zázračně zachovány v revolučních těžkých časech, seznam Kazaňské ikony Petrohradu je nyní uložen v katedrále Prince Vladimir, čeká na návrat na své místo v iconostasis katedrály Kazan po jeho navrácení.

Historie zázračného obrazu smutný zlomeného v těžké době pro Rusko na počátku XX. V noci 29. června 1904 Katedrála Kazan klášter byl okraden svatokrádež; Zmizel beze stopy a zázračné ikony Panny Marie. Během vyšetřování, zloději prokázaly, že mají prodal drahocenný šat, a ikona sekané a spálil. Ve stejném roce, ruská armáda utrpěla porážku na Dálném východě.

Kromě těchto tří ikon mnoha jiných seznamů Panny Marie Kazaň v různých částech naší obrovské zemi známý pro zázraky uzdravení a milosrdenství královny Heaven ortodoxních lidí, pro které Rusové jsou velmi miloval tento obrázek. Ve vzácném chrámu ikonu Kazaňské nelze nalézt; to je často požehnal mladý rodinný život.

Návrat do seznamu čestný Vatikánu

Po 1917 revoluci, Bůh pro boj režim nemilosrdně disponuje duchovního dědictví ruského lidu a důsledně zničil vzácné relikvie pro věrné srdce. Mnohé z těchto ikon pro jejich starověku a bohaté platy byly dány pod kladivo a padl do rukou západních sběratelů.

Jedním ze seznamů Kazan ikona Matky Boží, napsaných v XVIII století. a zdobené drahými kameny a platem, byl prodán do zahraničí a pak koupil a předložen Pope John-Paul II, ve kterém komory ikony byl v roce 1993 podle některých předpokladů, ikona patřil k zakladateli komunity Diveevsk shimonahini Alexandra (Melgunov) a jeho držel v obci Kazan kostel Diveevo.

Touha sdělit tuto ikonu ruské pravoslavné církve, papež vyjádřil po dlouhou dobu. V roce 1997, převodovka podmínky jsou stanoveny Vatican hlavu osobního setkání s Jeho Svatostí Alexij II, což bylo nepřijatelné pro ruské církve v moc komplikovaná v posledních letech vztazích s Římem. V roce 2000, otázka návratu motivovat civilním orgánům, a byl považován za volbu přenosu ikony v Kazani patriarchy papeže během cesty papeže se do Mongolska.

V roce 2003 Joint Commission se konala umělecká kritika vyšetření, které určí, že ikona není jedním ze tří většinou, ale je kopie XVIII století., Tvořil pod mzdy (tj dobře vysvětleny pouze tváře a ruce), a v závislosti na platu který patřil bohaté rodině.

Po přezkoumání správy katolické opět bylo uvedeno, o možnosti příchodu Jana Pavla II do Ruska o převod ikonou, ke které následovaly negativní reakci Synodní odboru pro vnější církevní vztahy. Bylo poukázáno na to, že převod ikony není dostatečným důvodem k papežově návštěvě, a návštěva času ani objevil jako předmět mezicírkevního rozhovorů (Church Herald, čísla 9-10 (262-263), květen 2003).

V následujícím roce 2004 katolická církev rozhodne viz seznam ikon Kazan bez podmínek. 25.srpna v Římě, slavnostní rozloučení s ikonou, a na slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15/28 srpna 2004 na liturgii v katedrále Nanebevzetí poctěn seznamu moskevském Kremlu byla předána k přenesení římskokatolické církve vedl kardinál Walter Kasper, předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů, ruská pravoslavná církev v osobě svého primát, patriarcha Moskvy a celé Rusi Alexij II.

Návrat Kazaňské obrazem Panny Marie domů je vidět, na jedné straně, velký Boží milosrdenství k ruským lidem, a - na druhé straně jako důkaz dobré Vatikánu úmysl vrátit se do upřímného vztahu s ruskou pravoslavnou církví, volný od zla hospodářské soutěže, které byly zastíněny nedávná desetiletí. Před přijetím rozhodnutí o trvalém sídle obrazu je uložen v domovském kostele pracovního pobytu Svatého patriarchy v Moskvě.


Deacon Michael Asmus neděle 17. dubna 2016

Jaký je rozdíl mezi lží a pravdou.


   Opět se na FB objevují další nepravdy. Zdrojem jsou příspěvky z Mutěnic a to i přes to, že tato problematika byla již nesčetněkráte objasněna všemi možnými stranami. Kdo chtěl a věnoval pozornost  slyšel = (Za 7:11, Ř 11:8 ), některým však pýcha a zloba nedovolila slyšet.
    Z mnoha webů jen náhodně vybíráme úryvek níže, na př již z března 2014.
Na FB stránkách si skupina dvou "mutěnických" vytvořila svou skupinu, hledají příznivce a hlásají své názory. Záměrně ji nazvali podobně jako oficiální stránky pravoslavné církevní obce Hodonín, zřejmě v domnění, že tím navodí asociace důvěryhodnosti. Nejsou to pravé stránky pravoslavné, ale soukromé. Je to podobná mystifikace jako s původním vyhlášením, že dům v Mutěnicích je zapsán v církevním majetku. Tato skupina cíleně odešla a svých 30 stříbrných pan podnikatel převzal (to k výmluvě o bodu 6). Dle podrážděných a jejich FB přizvukujících názorů je zřejmé, že  "své ovečky" neinformoval. Odešel od církve, a proto nemůže mít nadále žádnou subjektivitu. Nemá tedy žádné IČO, tedy žádnou identitu a v pravoslavném světě vlastně "neexistuje". Přesto se nyní, na mutěnickém FB, objevují  výmluvy na to, že jsou údajnou obětí poslušnosti původnímu lžisynodu.  To je však opravdu jen nekřesťanská výmluva. I na mnohých web stránkách teologové i odborníci vysvětlovali, bod po bodu, proč byl původní "synod" nesprávně zvolen, a proto se mu všeobecně začalo říkat lžisynod. Mnozí kněží a bratří upozorňovali, tenkráte ještě hodonínské, na heretické jednání. Již v březnu 2014, byli podrobeni kritice a byla vysvětlena problematika tak názorně, že jen ten, kdo měl jen své osobní zájmy měl pro argumentaci uši zacpané. Jednal zatvrzele podle svého a 2 roky se snažil nerozumně obhajovat trestuhodný podvod v domnění, že čím více svedených, tím pro pravoslavnou církev lépe. Každý křesťan by měl vědět = NEBOŤ  JE PSÁNO. Ř 11:8 " Bůh jim dal ducha otupělosti, oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne."
Za 7:11 "Nechtěli věnovat pozornost, obrátili se vzpurně zády, zacpali si uši, aby neslyšeli."   Svedených bylo a ještě je mnoho.
Přestože "všude" měl zavládnout mír, opět téměř stejné a NEBEZPEČNÉ NÁZORY SE ZAČÍNAJÍ HLÁSAT Z MUTĚNIC.
                             
    Ve staré, již oiknomií překonané zprávě níže, chceme poukázat jen na to, že téměř ve všech
   
    pokračování

pátek 18. března 2016

PCO Hodonín

      Toto jsou oficiální stránky Pravoslavné církevní obce v Hodoníně, která je registrovaná  Ministerstvem Kultury pod  IČO 73633712. (http://www3.mkcr.cz/cns_internet/)  a jejím statutárním orgánem je od 1.6.2016 Alexander Ceban.
V chrámu sv. Metoděje v Hodoníně, slouží ti, co jsou na fotografiích zde výše. Soukromé neoficiální stránky z Mutěnic, se prezentují na FB jako stránky hodonínské farnosti, (podvodně nesou název stránek oficiálních) přestože se v Hodoníně nenacházejí, neboť z hodonínského chrámu a z této farnosti sami, nekanonicky i neprávně, odešli. 

Na některých FB stránkách neoficiálním webu z Mutěnic, se neprezentují mírumilovné stránky pravoslavné církve. Nacházejí se na nich fotografie, záměrně spojované s tímto chrámem, však v jiné souvislosti. Autoři stránek se snaží manipulovat veřejnost tak, aby si myslela, že ti, kteří jsou na jejich fotografiích tam dnes slouží a v tomto chrámu se opravdu modlí.
Je třeba zachovávat přikázáními apoštola Pavla, který v listě Římanům 13:8 píše :"Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil Zákon. Vždyť přikázání, nezcizoložíš,  nepokradeš, nepožádáš a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu:"Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona" 
Neuvádějí, že 

sobota 5. března 2016

Strastiplná cesta k míru v církvi.


Článek převzat z webu AMBON

Minulou neděli se v naší církvi odehrála přelomová událost. Obnovená církevní jednota byla stvrzena společnou nedělní bohoslužbou (14. února 2016), kterou v Brně u příležitosti devadesátých narozenin vladyky Simeona sloužili všichni hierarchové, kteří jsou členy Posvátného synodu. Byl to pro všechny jistě velmi radostný a silný zážitek, když vladyku metropolitu Rostislava při příchodu do chrámu kromě věřícího lidu společně vítali hierarchové spolu s kněžími, z nichž někteří také byli na té či oné straně aktéry minulých událostí. Všichni se nyní sešli již v bratrském duchu a společnou svatou liturgií potvrdili svou jednotu v Kristu - jednotu ve víře i jednotu kanonickou. Naše srdce se radovala z obnovené vzájemné křesťanské lásky a smíření.

středa 24. února 2016

Rozdíl mezi vroucně věřícím křesťanem a sektářským fanatikem.


Zamýšleli jste se někdy, jaký je rozdíl mezi hluboce a vroucně věřícím křesťanem a pseudonáboženským fanatikem? Jaký je rozdíl mezi apoštolem Petrem a nějakým vrahem, který ve jménu kohosi či čehosi spáchá jakékoli zvěrstvo? Přitom oba věří, že činí správně.
Jaký je rozdíl mezi myronosicemi, které se nebály Římanů ani Židů a šly za svým Učitelem, a těmi, co následovali Barabáše (vraha a loupežníka, záchranu kterého si Židé vyžádali u Piláta namísto Krista)? Jaký je rozdíl mezi těmi, kteří následují apoštoly a svaté otce a těmi, kteří následují lžiproroky či novodobé sektářské vůdce? Ti lidé přeci všichni věřili a věří, že následují správnou cestu…

úterý 23. února 2016

Vyprázdněný chrám

Nezajímá je co vědí všichni ti, co na církev a tento chrám nemálo let přispívali a dnes, ne jejich zásluhou, navštěvují  "vyprázdněný chrám". Chrám v kterém chybí to co do něj přinesli i to, na čem se spolupodíleli! Nezapomněli náhodou na to, že  Duch Svatý se z chrámu odnést nedá? Bůh není modlou, kterou si jako zlaté tele na Chorébu mohou odnést a klanět se líté modle v soukromí. To země se otevřela a pohltila Dátana a přikryla spolek Abíramův proti jejich spolku vzplanul oheň, plamen spálil ničemy. Ž 106:17

pondělí 22. února 2016

Fotografie z archijerejské liturgie smíření, v Brně dne 14.2.2016S vladykou metropolitou v jednotě spolusloužili všichni členové Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, tj. arcibiskup olomoucko-brněnský Vysokopřeosvícený vladyka Simeon, arcibiskup pražský a českých zemí Vysokopřeosvícený vladyka Michal, arcibiskup michalovsko-košický Vysokopřeosvícený vladyka Juraj a biskup šumperský – vikární biskup vladyky Simeona – Přeosvícený vladyka Izaiáš. Spolu s místními vladyky se modlil i vyslanec Matky Církve – Ekumenického patriarchátu, zkušený athoský mnich a nyní vikární biskup ve Francii Přeosvícený vladyka Irinej. 

pátek 22. ledna 2016

Pro polemiky na některých webech, přikládáme několik originálů.

Je PODSTATNÝ rozdíl když se něco řekne a co je písemný podepsaný akt nazvaný Protokol v originále - "Praktikon" a co je tisková zpráva, nazvaná "Komuniké".
Pro polemiky na některých webech, přikládáme originální dokument v řeckém jazyce a jeho český překlad.

V tiskové správě bylo pravoslavnému světu oznámeno, na čem se obě protistrany dohodly a k čemu se písemně a svými podpisy zavázaly.

Následně byl po této tiskové správě zveřejněn samotný dokument protokolu, a jen ten je právoplatný!

pátek 15. ledna 2016

Protokol z jednání 12.-13. ledna 2016 v Istanbulu

15.01.2016
Řecký originál s podpisy zde (kliknutím na odkaz).
Česká verze v PDF zde.

Protokol

12. a 13. ledna 2016 na Patriarchátu pod předsednictvím Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity pergamského Jana a za účasti Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity silivrijského Maxima a archimandrity Bartoloměje (Samarase), generálního tajemníka Posvátného Synodu, probíhala zasedání zvláštní komise, jež se na pokyn Synodu setkala nejprve s každou zvlášť a následně s oběma zmocněnými delegacemi protiřečících si stran Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, vedenými Jeho Vysokopřeosvíceností metropolitou pražským Michalem (pozn. překladatele zde a všude dále: co se titulu „metropolita“ týče, jedná se o řeckou terminologii),  zástupcem Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity olomoucko-brněnského Simeona, a Jeho Vysokopřeosvíceností metropolitou michalovsko-košickým Jiřím, zástupcem Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity prešovského Rastislava.

sobota 12. prosince 2015

 

Tyto stránky jsou vedeny s požehnáním Olomoucko-brněnské eparchie.

Pravoslavná církevní obec v Hodoníně přišla o duchovního o. Tomečka.         Administrováním naší církevní obce byl pověřen o. Konstantin z Dolních Kounic, který zde slouží dočasně, než zde bude ustanoven duchovní na trvalo. Liturgie se konají podle rozpisu níže, v kapli sv. Metoděje (na hřbitově).  Zatím každých 14 dní. Informace jsou již na původních stránkách pravoslavné církevní obce www.pravoslavi-hodonin.cz  a také na nedávno zprovozněné stránce, www.pravoslavi-hodonin.uvadi.cz   

Svatá liturgie v Hodoníně začíná v níže uvedenou neděli vždy v 9:30 hodin. Nejbližší další bude 30.4.2016
Chrám pro příchozí a zpověď je otevřen od 8:30 hodin. Kontakt na duchovního správce  protojereje Konstantina, tel.:  734 597 890


Průčelí  hřbitova s kaplí svatého Metoděje v pozadí  (ve stínu stromů, několik málo metrů za vchodem).
 
Kaple na hřbitově v Hodoníně  - (chrám svatého Metoděje).